Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2015, poz. 1942) oraz Zarządzenia Nr 5/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim oraz  Zarządzenia Nr 10/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim ustalono następujące zasady rekrutacji:

 

§1. Do klasy pierwszej, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

§2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego  w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia.

 

§3. Punkty o których mowa w art. 2, możliwe do uzyskania przez kandydata:

 1. Wynik z egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 z:
  • języka polskiego;
  • historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • matematyki;
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 1. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  • ocena celująca –  20 pkt.
  • ocena bardzo dobra –  16 pkt.
  • ocena dobra –  12 pkt.
  • ocena dostateczna –    8 pkt.
  • ocena dopuszczająca –    2 pkt.
 1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
 2. Za inne osiągnięcia ucznia przyznawane są punkty na podstawie 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. (Dz.U. 2015, poz. 1942)
 3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 pkt.

 

§4. Osiągnięcia uczniów punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

 

§5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób wskazany w art. 10 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r.

 

§6. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.

 

§7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia do klasy pierwszej składają w kancelarii szkoły następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem z dwóch stron przez dyrektora gimnazjum,
 3. dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie).

 

§8. Terminarz rekrutacji:

Rekrutacja 2017/2018

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły ponadgimnazjalnej

04.05 – 23.06.2017 r.

do godz. 15:00

do 20.07.2017r.

godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do

Szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23.06 – 26.06.2017 r.

do godz. 15:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

Wniosków o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej

do 27.06.2017r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 13.07.2017 r.

o godz. 10:00

5. Potwierdzenie przez rodzica

kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału

zaświadczeniao wynikach egzaminu

gimnazjalnego

do 14.07.2017

r.

godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów

17.07.2017 r.

o godz. 12:00

Print Friendly, PDF & Email