1. Szkoła oferuje nauczanie trzech przedmiotów rozszerzonych w każdej klasie.

2. Jednym z tych przedmiotów w każdej klasie jest język obcy. Uczniowie  mogą wybrać drugi język obcy nowożytny z trzech proponowanych:  język angielski, niemiecki lub rosyjski.

W każdej klasie uczeń obowiązkowo uczy się:

 • pierwszego języka obcego (wybranego ) w wymiarze rozszerzonym
 • drugiego języka obcego (wybranego) w wymiarze podstawowym

 

3. Nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym, z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania, a nie przypisania do klas.

4. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

5. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym odbywa się od klasy I .

6. Szkoła zapewnia uczniom liczne zajęcia pozalekcyjne adekwatnie do ich potrzeb i zainteresowań.

7. Szkoła proponuje nauczanie w następujących profilach:

 • medyczny
 • ekonomiczny
 • artystyczny
 • mundurowy

 

Profil medyczny

Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii lub fizyki. Rozszerzenie realizowane będzie od klasy pierwszej.

Absolwent tej klasy przygotowany będzie do podjęcia studiów medycznych, przyrodniczych i innych związanych z przedmiotami rozszerzonymi, np. kierunek lekarski, farmacja, pielęgniarstwo, psychologia, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, biotechnologia, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, weterynaria, leśnictwo, rolnictwo oraz oczywiście uniwersytecka biologia i chemia.

Rozszerzony program nauczania:

 • biologia
 • chemia lub fizyka
 • język obcy

Przedmiot uzupełniający:

 • ratownictwo medyczne

Dodatkowe informacje:

 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
 • współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
 • współpraca z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Białowieży
 • współpraca z Polską Akademią Nauk w Białowieży
 • wyjazdy tematyczne
 • ciekawe projekty przyrodnicze

 

Profil ekonomiczny

Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki z astronomią lub geografii  i języka obcego. Niezbędnym elementem wykształcenia w karierze zawodowej każdego inżyniera, naukowca czy kadry zarządzające przedsiębiorstwem jest biegła znajomość języka obcego. Rozszerzenie języka obcego realizowane jest od klasy pierwszej. Przedmioty uzupełniające – ekonomia w praktyce.

Rozszerzona fizyka lub geografia umożliwi uczniowi przygotowanie do życia w świecie polityczno – ekonomicznym , jak i polityczno- gospodarczym. Bez konieczności dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki/geografii  absolwent tej klasy może podjąć naukę na wszystkich kierunkach politechnicznych i ścisłych, np. budownictwo, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, jądrowa lub medyczna

Rozszerzony program nauczania:

 • matematyka
 • fizyka z astronomią lub geografia
 • język obcy

Przedmiot uzupełniający:

 • ekonomia w praktyce

Dodatkowe informacje:

 • współpraca z Politechniką Białostocką
 • koło fizyczne
 • koło matematyczne
 • sukcesywne przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych

 

Profil artystyczny (plastyczny/teatralny)

Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania historii sztuki,  historii lub języka polskiego  i języka obcego. Jako przedmiot uzupełniający związany z profilem realizowane będą zajęcia artystyczne. Profil pozwala uzyskać wykształcenie humanistyczne w oparciu o autorskie programy nauczania zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze. Co roku młodzież będzie wyjeżdżała na kilkudniowe warsztaty teatralne lub plenery plastyczne. Młodzi artyści po ukończeniu tej klasy mogą dalej rozwijać swoje uzdolnienia, studiując na kierunkach humanistycznych, lingwistycznych oraz architekturze.

Rozszerzony program nauczania:

 • historia sztuki
 • historia lub język polski
 • język obcy

Przedmiot uzupełniający:

 • zajęcia artystyczne

 

Klasa mundurowa o profilu bezpieczeństwo publiczne

Jest to klasa z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka obcego.

W tej klasie oprócz przygotowania do matury i dalszego kształcenia organizowane będą  zajęcia dotyczące wybranych zagadnień z pracy w służbach mundurowych (straż pożarna, policja, straż graniczna i służba więzienna).

Zajęcia uzupełniające odbywają się w szkole i w instytucjach współpracujących.

Absolwenci tej klasy będą przygotowani do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych, do kontynuacji nauki na uczelniach resortowych (np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie) oraz na uczelniach wojskowych i cywilnych, na kierunkach , np. bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne/międzynarodowe, administracja, logistyka, obronność, prewencja kryminalna, kryminologia, wychowanie – fizyczne,  turystyka i rekreacja, kosmetologia, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, zdrowie publiczne.

Rozszerzony program nauczania:

 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • język obcy

Dodatkowe informacje:

 • współpraca ze służbami mundurowymi
 • dodatkowe zajęcia sportowe na basenie i na kompleksie boisk „Orlik”, przygotowujące do testów sprawnościowych
 • dodatkowe zajęcia w terenie
 • obozy i wyjazdy sprawnościowe
 • spotkania ze specjalistami

 

Print Friendly, PDF & Email