Jesteśmy szkołą z bogatą tradycją i pracujemy zgodnie z zasadami:

 1. Dobrze uczymy każdego ucznia.
 2. Sprawiedliwie oceniamy.
 3. Uczymy twórczego i kreatywnego myślenia.
 4. Rozwijamy społecznie.
 5. Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie.
 6. Przygotowujemy do przyszłości.

Zapewniamy miłą atmosferę i życzliwy stosunek do każdego ucznia a jednocześnie stawiamy wysokie wymagania!!!

 

Staramy się, aby szkoła była bezpieczna, bez nałogów i przemocy!!! Prowadzimy programy profilaktyczne.

 

Kształtujemy kreatywność i samodzielność naszych absolwentów.

 

W naszej szkole nauczane są 3 języki obce:

 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki.

Szkoła oferuje:

 • bogatą ofertę programową,
 • wysoki poziom nauczania,
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • dodatkowe zajęcia w kołach przedmiotowych i zainteresowań: SKS, piłka siatkowa, piłka koszykowa, koło teatralne, koło ambitnej rozrywki, biologiczne, historyczne, matematyczne, językowe (angielski, rosyjski, niemiecki), teologiczne, regionalne i inne dostosowywane do potrzeb i zainteresowań uczniów)
 • konsultacje maturalne,
 • interesujące projekty edukacyjne, („e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia”,  „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, Projekt „Odpowiednie Drogowskazy” w ramach zadania „Realizacja programów z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży”.
 • zagraniczne wymiany młodzieży w ramach projektu „Erasmus +”

 

Udział uczniów w Projekcie Erasmus +

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce bierze udział w projekcie Erasmus+. Jest to projekt polegający na współpracy między szkołami z różnych krajów Unii Europejskiej i umożliwiający mobilność uczniów i nauczycieli, wymianę doświadczeń, poznawanie innych kultur i uczenie się języków obcych.

Główne cele projektu to rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt dotyczy szans i wyzwań na rynku pracy we współczesnej Europie, temat projektu „Perspektywy w Europie”. Uczniowie z naszego liceum oraz z liceów w Bolonii (Włochy), Hermannsburgu (Niemcy), Ede (Holandia) będą opracowywać poszczególne zagadnienia projektu, przygotowywać prezentacje, filmy, scenki teatralne, ułożą ankiety, wypełnią  je  i opracują oraz stworzą kalendarz. W ramach realizacji projektu będą odbywały się cykliczne wyjazdy młodzieży naszej szkoły do krajów partnerskich oraz zaplanowano przyjazd młodzieży z innych krajów do Hajnówki. Projekt zaczął się od roku szkolnego 2015/2016 i będzie trwać do 31 sierpnia 2017 r.

 

Szkoła zapewnia:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych
 • stałe dyżury nauczycieli dla rodziców,
 • konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla uczniów,
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • zajęcia integracyjne dla klas I,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla klas III,
 • opiekę pedagoga,
 • opiekę pielęgniarki,
 • dostęp do e – dziennika

 

W szkole funkcjonuje Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak, w ramach którego przyznawane są stypendia wybitnym uczniom za osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Szkoła posiada:

 • pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne,
 • pracownie informatyczne,
 • multimedialne centrum informacyjne,
 • bibliotekę szkolna i czytelnię z dostępem do internetu,
 • salę gimnastyczna i kompleks boisk sportowych „Orlik”
 • salę multimedialną,
 • gabinet pielęgniarki,
 • stołówkę.

 

Szkoła organizuje:

 • pracę na rzecz szkoły i środowiska (wolontariat, akcje charytatywne)
 • aktywną działalność samorządu uczniowskiego,
 • warsztaty teatralne,
 • ciekawe apele, sesje popularno-naukowe i inne imprezy szkolne,
 • zajęcie na basenie miejskim

 

W szkole organizowane są cykliczne imprezy edukacyjno-kulturalne i wyjazdy edukacyjne:

 • Europejski Dzień Języków Obcych,
 • Obchody Światowego Dnia Liczby Π,
 • Dni Patronki Szkoły,
 • Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada,
 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Mikołajki, Andrzejki,
 • Sesje popularno-naukowe o zróżnicowanej tematyce, np. „Historia filmu”, „Historia muzyki”, „Mitologia grecka i rzymska”, „Od teatru do filmu”
 • rajdy integracyjne,
 • wyjazdy do Opery i Filharmonii Podlaskiej, Teatru Lalek w Białymstoku
 • wyjścia do muzeów i kina

 

 

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.:

 • Białowieskim Parkiem Narodowym,
 • Politechniką Białostocką,
 • Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
 • Nadleśnictwem Hajnówka,
 • Uniwersytetem w Białymstoku,
 • Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
 • Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku
 • Ośrodkiem Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Hajnówce
 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce
 • Komendą Powiatową Policji w Hajnówce
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
 • Hajnowskim Domem Kultury
 • Fundacją „Pomóż Im” z Białegostoku na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
 • Białostockim Centrum Onkologii
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce

GALERIA ZDJĘĆ

Wykład nt. profilaktyki chorób nowotworowych

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty z Origami

Warsztaty z Origami

Zajęcia z doradcą zawodowym

Zajęcia z doradcą zawodowym

1

Obóz matematyczny

13

Poczet sztandarowy

3

Rajd rowerowy

4

Zajęcia z pierwszej pomocy

5

Edukacyjne projekty przyrodnicze

11

Wolontariusze

10

Zawody Pucharu Nordic Walking

9

Nordic Walking w ramach wycieczki

7

Koło biologiczno – chemiczne

6

Projekt przyrodniczy w ramach współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym

Ślubowanie uczniów

Andrzejki

Wyjazd w ramach Erasmus+

Wyjazd w ramach Erasmus+

Stypendyści

Print Friendly, PDF & Email