Jesteśmy szkołą z bogatą 80-letnią tradycją.

Otrzymaliśmy Brązową Tarczę w rankingu Perspektyw dla najlepszych liceów w Polsce.

Jesteśmy laureatami konkursu Orły Edukacji w 2019 i 2020 roku.

 1. Indywidulanie podchodzimy do każdego ucznia.
 2. Sprawiedliwie oceniamy.
 3. Uczymy twórczego i kreatywnego myślenia.
 4. Rozwijamy społecznie.
 5. Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie.
 6. Przygotowujemy do przyszłości.

Zapewniamy miłą atmosferę i życzliwy stosunek do każdego ucznia a jednocześnie stawiamy wysokie wymagania!!!

Staramy się, aby szkoła była bezpieczna, bez nałogów i przemocy!!! Prowadzimy programy profilaktyczne.

Kształtujemy kreatywność i samodzielność naszych uczniów.

Szkoła oferuje:

 • bogatą ofertę programową,
 • wysoki poziom nauczania,
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • dodatkowe zajęcia w kołach przedmiotowych i zainteresowań (wg potrzeb uczniów),
 • konsultacje maturalne,
 • interesujące projekty edukacyjne,
 • zagraniczne wymiany młodzieży w ramach programu „Erasmus +”.

Udział uczniów w Programie Erasmus +

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce bierze udział w programie Erasmus+. Jest to projekt polegający na współpracy między szkołami z różnych krajów Unii Europejskiej i umożliwiający mobilność uczniów i nauczycieli, wymianę doświadczeń, poznawanie innych kultur i uczenie się języków obcych.

Główne cele projektu to rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Szkoła zapewnia:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • stałe dyżury nauczycieli dla rodziców,
 • konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla uczniów,
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • zajęcia integracyjne dla klas I,
 • zajęcia doradztwa zawodowego,
 • kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz socjalną naszym uczniom,
 • wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej Office 365 w czasie trwania edukacji,
 • dostęp do e-dziennika,
 • opiekę pielęgniarki i stomatologa.

W szkole funkcjonuje Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak, w ramach którego przyznawane są stypendia najlepszym uczniom za osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła posiada:

 • pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne,
 • pracownie informatyczne,
 • multimedialne centrum informacyjne,
 • bibliotekę szkolną i czytelnię,
 • salę gimnastyczną i kompleks boisk sportowych „Orlik”,
 • salę terapeutyczną,
 • gabinet pielęgniarki i stomatologa,
 • stołówkę z kawiarenką dla uczniów.

Szkoła organizuje:

 • pracę na rzecz szkoły i środowiska (wolontariat, akcje charytatywne),
 • aktywną działalność samorządu uczniowskiego,
 • ciekawe apele, sesje popularno-naukowe i inne imprezy szkolne,
 • zajęcia na basenie miejskim i lodowisku.

W szkole organizowane są imprezy okolicznościowe, edukacyjno-kulturalne i wyjazdy edukacyjne.

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.:

 • Białowieskim Parkiem Narodowym,
 • Politechniką Białostocką,
 • Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
 • Nadleśnictwem Hajnówka,
 • Uniwersytetem w Białymstoku,
 • Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku,
 • Ośrodkiem Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Białowieży,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce,
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Hajnówce,
 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce,
 • Komendą Powiatową Policji w Hajnówce,
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
 • Hajnowskim Domem Kultury,
 • Fundacją „Pomóż Im” z Białegostoku na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci,
 • Białostockim Centrum Onkologii,
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce.
 • 14. Batalionem Lekkiej Piechoty,  
 • 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej, 
 • Wojskowym Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim

GALERIA ZDJĘĆ

Wykład nt. profilaktyki chorób nowotworowych

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty z Origami

Warsztaty z Origami

Zajęcia z doradcą zawodowym

Zajęcia z doradcą zawodowym

1

Obóz matematyczny

13

Poczet sztandarowy

3

Rajd rowerowy

4

Zajęcia z pierwszej pomocy

5

Edukacyjne projekty przyrodnicze

11

Wolontariusze

10

Zawody Pucharu Nordic Walking

9

Nordic Walking w ramach wycieczki

7

Koło biologiczno – chemiczne

6

Projekt przyrodniczy w ramach współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym

Ślubowanie uczniów

Andrzejki

Wyjazd w ramach Erasmus+

Wyjazd w ramach Erasmus+

Stypendyści

Print Friendly, PDF & Email