Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie m.in. edukacji i szkoleń realizowany w latach 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Do krajów uczestniczących w programie należą:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;

  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;

  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

I Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło międzynarodową współpracę z innymi szkołami w 2003r. Wówczas uczniowie i nauczyciele wyjechali do Niemiec do Hattstedt. Dzięki staraniom nauczycielki języka niemieckiego pani Lucynie Lewczuk, w kolejnych latach szkoła przystąpiła do programu Comenius, który następnie przekształcił się w projekt Erasmus +. Europejskie fundusze zapewniły uczniom i nauczycielom bezpłatne wyjazdy do Portugalii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Słowacji i Holandii. W latach 2015-2017 realizowany jest w szkole projekt pod tytułem „Perspektywy zawodowe w Europie – szanse i wyzwania” a naszymi partnerami są szkoły z Niemiec, Holandii i Włoch. W ramach spotkań roboczych gościliśmy także naszych partnerów z zagranicy w Hajnówce i okolicach. Nauczyciele uczestniczący w projekcie w naszej szkole to Katarzyna Androsiuk (koordynator), Sławomir Dębowski, Ewa Wasiluk i Justyna Wasyluk.


Zobacz relacje z działalności projektu.

Print Friendly, PDF & Email