W roku szkolnym 2018/2019 stypendium szkolne przysługuje jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi:

 • do 514 zł netto na osobę ( kryterium obowiązuje do 30.09.2018r.) i
 • do 528 zł netto na osobę ( kryterium obowiązujące od 01.10.2018r.).

W obu przypadkach wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie

od 1-15 września 2018r. i wykazuje dochody za sierpień 2018r.

Każdy z członków rodziny, załącza do wniosku zaświadczenie albo oświadczenie o posiadanych dochodach i kończy je deklaracją:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wykazuje się dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia 2018r.)„ a gdy dochód utracony, dochody z września, jak niżej:

 1. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
 2. emerytura, renta rodzinna, renta chorobowa, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
 3. świadczenia z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe), specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 4. otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;
 5. dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;
 6. zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;
 7. osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy okazuje decyzję orzekającą o uznaniu za bezrobotną i przyznaniu zasiłku lub odmowie prawa do zasiłku,

Osoba nie zarejestrowana w PUP – załącza oświadczenie o pozostawaniu bez pracy;

 1. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej); Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 288 zł do 30.09.2018r.

Od 01.10.2018r. dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił – 308 zł.

 1. potwierdzenie opłacenia składki KRUS za sierpień 2018r.
 2. dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 3. pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom;
 4. dochód z działalności gospodarczej, załącza się zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego z informacją o formie opodatkowania

Na potwierdzenie posiadanych dochodów należy okazać do wglądu decyzje przyznające dane świadczenia, wyrok sądu np. w sprawie przyznanych alimentów.

W ramach stypendium zwracany będzie zakup podręczników, przyborów szkolnych, plecaka kupionych w VII i VIII 2018r., na nowy rok szkolny. Odzież, obuwie sportowe i pozostałe rzeczy z katalogu dozwolonych zakupów kupować należy od 01 września 2018r.

Wydatki stypendialne poniesione za wrzesień – grudzień 2018r. zwracane będą na podstawie wystawionych na wnioskodawcę imiennych faktur, rachunków lub dowodów wpłaty KP, dostarczonych do Zespołu Oświaty, które potwierdzają zakupu edukacyjny z listy dozwolonych zakupów zamieszczonej poniżej. Zwracane będą także wydatki za podręczniki, ćwiczenia, przybory szkolne, plecak zakupione w VII i Vlll.2018 na rok szkolny 2018/2019 Wydatki zwracane będą w kasie urzędu lub na konto wnioskodawcy. Faktury powinny być wystawione na adres zamieszkania lii!!!!!!!

W RAMACH STYPENDIUM ZWRACANE BĘDĄ KOSZTY ZAKUPU:

 • podręczników, lektur, słowników, atlasów, encyklopedii, materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych, kalkulatora, globusa
 • plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza, spodnie sportowe), obuwie sportowe (trampki, adidasy.halówkifi strój sportowy na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia sportowe,
 • okularów korygujących wzrok, biurka, fotela lub krzesła do biurka,
 • stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia, pomocy dydaktycznych na lekcje w danym typie szkoły i profilu kształcenia,
 • komputera stacjonarnego, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części do komputera takie jak: monitor komputerowy, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, program antywirusowy, karta graficzna, tusze, pendrive, router, opłaty za Internet (zwrotowi nie podlega zakup m.in.: głośników, kamery internet., tabletów, mikrofonu, smartfonów, płyt CD,DVD, podkładek chłodzących,)
 • koszty udziału w korepetycjach, pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia komputerowe, informatyczne, zajęcia dla dyslektyków, dysgrafików, logopedyczne, nauka w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęcia w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i potrzeby edukacyjne ucznia, zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej.
 • zwrot kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazj., słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania:
 1. kosztów czesnego, wpisowego również w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania.
 2. kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu,
 3. kosztów transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej – MPK

Załączniki:

 1. wniosek
 2. oswiadczenia
Print Friendly, PDF & Email