ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7
17-200 Hajnówka

zaprasza do złożenia oferty na:
Wymiana 98 m2 podłogi stołówki szkolnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Hajnówce
Przedmiot zamówienia:
Zerwanie warstwy lepiku z posadzki, wylanie nowej nawierzchni posadzki betonowej, wyrównanie powierzchni posadzki, położenie terakoty, wykonanie cokołu wysokości 4 cm dookoła podłogi, zafugowanie.
Termin realizacji zamówienia: od 23.03.2018 r. do 26.03.2018 r.

Zaleca się aby Oferenci zapoznali się z warunkami na miejscu realizacji zadania
w celu dokładnego oszacowania kosztów.

Okres gwarancji: 3 lata
Miejsce i termin złożenia oferty:
Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce
lub na adres e-mail: lo9ms-c@wp.pl
do 22.03.2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2018 r.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Wioletta Januszkiewicz – dyrektor szkoły, tel. 856822780.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Pobierz formularz złożenia oferty.

Print Friendly, PDF & Email