ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce ul. Piłsudskiego 7,  17-200 Hajnówka

( nazwa zamawiającego )

zaprasza do złożenia oferty na: Naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Przedmiot zamówienia: Pokrycie dachu o powierzchni 902 m2

Termin realizacji zamówienia: październik 2017

Okres gwarancji: 3 lata

Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

lub na adres e-mail: lo9ms-c@wp.pl, do 27.09.2017 r.

Termin otwarcia ofert: 28.09.2017 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Wioletta Januszkiewicz – dyrektor szkoły, tel. 856822780.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Treść oferty:

nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….;

adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..;

NIP ………………………………….;

Regon: ………………………………..;

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:…………………………………………………… …..)

Podatek VAT: …………% wartość ………… zł (słownie złotych:…………………………………………)

Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych…………………………………………………………).

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Termin realizacji zamówienia:  ……………………………………… .

Okres gwarancji: ……………………………………………………….. .

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………….

Miejscowość, dnia : …………………………

 

………………………………………….                                                      ……………………..

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej                                                                           pieczątka wykonawcy

Print Friendly, PDF & Email