ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. (85) 682 27 80

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni oraz stołówki Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki na następujących zasadach:
  2. a) codzienne przygotowanie (zgodnie z normami żywieniowymi) i wydawanie obiadów dla żywienia zbiorowego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron.
  3. b) koszt jednego pełnowartościowego obiadu dla ucznia może wynosić maksymalnie 5,00 zł (bez VAT – posiłki dla uczniów są zwolnienie z podatku VAT),
  4. c) koszt jednego pełnowartościowego obiadu dla nauczyciela oraz pracownika szkoły może wynosić maksymalnie 5,00 zł (bez VAT – posiłki dla uczniów są zwolnienie z podatku VAT),
  5. d) koszt obiadów dla innych osób wg własnej kalkulacji,
  6. e) minimalna miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż 650,00 zł brutto,
  7. f) inne zasady zostaną określone w umowie najmu.

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

1.09.2017 r. – 31.08. 2020 r.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 29.08.2017r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7.

 

 

Print Friendly, PDF & Email