Stypendium może być przyznane uczniowi gimnazjum, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. za wyniki w nauce, gdy:
  2. a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:

– w klasie I-III gimnazjum – minimum 5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,

  1. b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,2 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  2. za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  3. za osiągnięcia artystyczne, gdy:

– zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie, bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

– posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca).

Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół oraz stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp. do 30 czerwca 2016r.

 

Print Friendly, PDF & Email