Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), z początkiem stycznia 2016r., świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu. Pomoc świadczona będzie osobom fizycznym:

  • którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • które uzyskały zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • które posiadają ważną legitymację weterana,
  • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  • osobom do 26. roku życia
  • osobom, które ukończyły 65. lat.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego Nr 17/2015 będzie udzielana codziennie od 1 stycznia 2016r. w budynku warsztatów drzewno – metalowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25a (I piętro), w godzinach: 8.00-12.00 w poniedziałek, wtorek i środę przez radców prawnych a w czwartek i piątek przez adwokatów. Natomiast w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku – przez osobę uprawnioną z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy.

Więcej informacji dotyczących darmowej pomocy prawnej na stronie: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Print Friendly, PDF & Email