Stypendium szkolne skierowane jest do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (miasto Hajnówka), których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, wystąpiło zdarzenie losowe.

Przekroczenie kryterium dochodowego a występowanie którejś z wyżej wymienionych okoliczności nie daje podstaw do przyznania stypendium.

W roku szkolnym 2015/2016 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi do 456 zł netto (wg kryterium dochodowego które obowiązuje do 30.09.2015r.).

Prawo do stypendium będzie przysługiwało także uczniom, w rodzinach których dochód wynosi do 514 zł netto (wg nowego kryterium dochodowego obowiązującego od 1.10.2015r.)

W obu przypadkach wykazać należy dochody z miesiąca SIERPNIA 2015 r.

Wnioski pobiera się:

– w szkole u pedagoga szkolnego;

– w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, II piętro, pokój 206, w godz. 7.30-15.30, tel.: (85) 682-24-88;

Wnioski składa się w obu przypadkach w szkole, do której uczęszcza uczeń w bieżącym roku szkolnym w nieprzekraczalnym terminie od 1 – 15 września 2015r.

Wniosek może zostać złożony przez:

– rodzica nieletniego ucznia,

– pełnoletniego ucznia,

– dyrektora szkoły

Stypendium szkolne przysługuje:

– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

–  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Dochód w rodzinie dokumentuje się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów wszystkich osób w rodzinie. We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia 2015r.) jak niżej:

 1. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
 2. emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy;
 3. świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 4. otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;
 5. dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny;
 6. zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;
 7. osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:

– załącza decyzję orzekająca o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku lub odmowie prawa do zasiłku,

– osoba nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – załącza własnoręczne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

 1. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków od 1 ha przeliczeniowego i powyżej); Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł (do 30.09.2015r.). Od 01.10.2015r. – 288 zł.
 2. potwierdzenie opłacenia składki KRUS za sierpień 2015r.
 3. dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 4. pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych;
 5. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informację określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

– podatek dochodowy od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;

– alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

Nie wlicza się do dochodu :

– zasiłku celowego; – jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

– wartości świadczenia w naturze;

– świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

– pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium i zasiłek szkolny);

– pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

Wydatki zwracane będą w kasie urzędu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

Wyjątek: Wnioskodawcom zwracane będą także koszty zakupu podręczników i przyborów szkolnych zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2015r., na nowy rok szkolny 2015/2016 na podstawie faktur, rachunków, dowodów KP,

 

PONIŻEJ WYKAZ REFUNDOWANYCH WYDATKÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO :

 

 1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, polegająca w szczególności na:
 2. a) zwrocie kosztów zakupu podręczników, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
 3. b) zwrocie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,
 4. c) zwrocie kosztów zakupu materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,
 5. d) zwrocie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
 6. e) zwrocie kosztów zakupu biurka, fotela lub krzesła do biurka,
 7. f) zwrocie kosztów zakupu plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy) oraz stroju sportowego na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia sportowe,
 8. g) zwrocie kosztów zakupu stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia.
 9. h) zwrocie kosztów zakupu komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tuszy, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.

Refundacji nie podlegają: kamera internetowa, głośniki, słuchawki, podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji, czyszczenia laptopa, płyty DVD, CD, smartfony, tablety

 

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
 2. a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, korepetycjach, w zajęciach wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia komputerowe, informatyczne, zajęcia dla dyslektyków, dysgrafików, logopedyczne, nauka w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęcia w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i potrzeby edukacyjne ucznia,
 3. b) zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych w pkt. 1) a).

 

III. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

 1. a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie, bursie,
 2. b) pokrycie kosztów transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
 3. c) pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu,
 4. d) pokrycie kosztów czesnego, wpisowego również w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania.

 

Print Friendly, PDF & Email