Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

 1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
 3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016

 

Dla uczniów:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Do kwoty 175 zł
Dla uczniów:

 1. uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
Do kwoty 225 zł
Dla uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego.
Dla uczniów:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego lub uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej.
Dla uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego.
Do kwoty 325 zł
Dla uczniów;

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących, słabosłyszących,
 3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego.
Do kwoty 350 zł
Dla uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących, słabosłyszących,
 3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej.
Do kwoty 390 zł
Dla uczniów:

 1. uczęszczających do klasy IV technikum.
Do kwoty 445 zł
Dla uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.
Dla uczniów:

 1. niesłyszących,
 2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 3. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa 303,50 zł.
Do kwoty 607 zł
Dla uczniów:

 1. niesłyszących,
 2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 3. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego. W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 192,50 zł.
Do kwoty 770 zł
Dla uczniów:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 192,50 zł.
Dla uczniów:

 1. niesłyszących,
 2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 3. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 308 zł.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DOFINANSOWANIE DOTYCZY ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW (NIE ĆWICZEŃ) DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALNEGO. WSZYSTKIE

Print Friendly, PDF & Email